Energoatest zaštita d.o.o.
Za ispitivanja, osposobljavanja, procjene i sanacije

Saznajte više
Energoatest logo

O nama

Energoatest zaštita d.o.o. je društvo registrirano za ispitivanja, osposobljavanja, sanacije, procjene i vještačenja. Područja djelovanja su zaštita na radu, zaštita od požara te akustička i tehnička ispitivanja. Društvo je osnovano 2004. godine u Zagrebu. Naš tim obavlja poslove na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali i na području cijele Hrvatske. Po potrebi, poslove obavljamo i u inozemstvu.

Naš Laboratorij za akustička ispitivanja je akreditiran od sredine 2010. godineprema hrvatskoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske Akreditacijske agencije. Godine 2018. opseg akreditiranih mjerenja je proširen i na područje ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija.

Početkom 2011. godine certificiran je sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 od strane Cro cert d.o.o. te ga naše društvo uspješno obnavlja i unaprijeđuje iz godine u godine.

Od svibnja 2013. godine posjedujemo tehnički nalaz od strane EX-Agencije za ispitivanje elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme te radimo na daljnjem usavršavanju naših stručnjaka.

Usluge

Zaštita na radu

Zaštita na radu
ISO i CroCert logo
 • izrada i ažuriranja Procjene rizika
 • izrada organizacije provedbe zaštite na radu u pisanom obliku
 • izrada pisanih uputa za osiguravanje provedbe procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje povjerenika radnika iz područja zaštite na radu
 • ispitivanje radne opreme i sredstava rada
 • ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša:
  • mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka)
  • osvijetljenost električnom rasvjetom
  • izloženost radnika buci
 • ugovorno vođenje poslova zaštite na radu, praćenjem stanja te pružanje stručne pomoći
 • obavljanje unutarnjih nadzora iz područja zaštite na radu kod naručitelja
 • izrada uputa, izvješća i dokumentacije za provedbu zaštite na radu

Zaštita od požara

Zaštita od požara
 • osposobljavanje pučanstva iz područja zaštite od požara
 • ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara
 • ispitivanje ispravnosti gromobrana
 • ispitivanje detekcije zapaljivih plinova
 • izrada procjene ugroženosti od požara
 • izrada planova evakuacije i spašavanja
 • izrada pravilnika zaštite od požara
ISO i CroCert log

Zaštita od buke

Zaštita od buke

Mjerenje buke i zvučne izolacije provodimo sukladno važećim Propisima RH i europskim normama iz područja zaštite od buke:

 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07)
 • HRN ISO 1996-1 / 2016 Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja
 • HRN ISO 1996-2 / 2017 Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina buke okoliša
 • HRN EN ISO 16283-1 / 2014:A1 2018 Akustika: Terensko mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrada: 1. dio – Zračna zvučna izolacija
 • HRN EN ISO 16283-2 / 2020 Akustika: Terensko mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrada: 2. dio – Udarna zvučna izolacija

Za mjerenja koristimo kvalitetne mjerne uređaje renomiranih svjetskih i domaćeg proizvođača (Bruel & Kjaer, NEUTRIK INSTRUMENTS, YAMAHA, KIMO, FRAN d.o.o.).

Laboratorij za akustiku je akreditiran za provedbu mjerenja od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije sukladno normi HRN EN ISO IEC 17025:2017.

Tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja
ISO i CroCert logo

Ispitivanje električnih instalacija (uključivo u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom).

 • ispitivanje indirektnog napona dodira (impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)
 • ispitivanje otpora izolacije električne instalacije
 • ispitivanje protupanične rasvjete
 • ispitivanje otpora uzemljenja
 • ispitivanje statičkog elektriciteta
 • ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
 • ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • ispitivanje gromobranske instalacije

Ostalo:

 • ispitivanje učinkovitosti ventilacije

Zašto odabrati nas?

Ovlaštenja

Obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Republika Hrvatska; Ministarstvo unutarnjih poslova - BROJ:511-01-75-UP/I-532/4-06-1/8, Zagreb, 15. 05. 2006. g. Rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

Obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja

Republika Hrvatska; Ministarstvo zdravlja - KLASA: UP/I–540–01/16–03/01, URBROJ: 534–07–1–1-1/2–16–04, Zagreb, 15. ožujka 2016. Rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja

Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva

Republika Hrvatska; Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za vatrogastvo - KLASA:UP/I-034-02/06-01/01, URBROJ: 543-01-06-02-06-2, Zagreb, 17. 01. 2006. g. Rješenje kojim se tvrtki odobrava obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Republika Hrvatska; Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom - TEHNIČKI NALAZ: KLASA 214-12/20-03/16. URBROJ 511-01-350-20-2, Zagreb, 11. 03. 2020. g. Tehnički nalaz kojim se potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, za aktivnost ispitivanja električnih instalacija.

Obavljanje poslova zaštite na radu

Republika Hrvatska; Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - KLASA: UP/ I-115-01/15-04/ 03, URBROJ: 524-03-02-01/2-15-2, Zagreb, 23. 01. 2015. g. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

 • izrada procjene rizika
 • osposobljavanja za rad na siguran način
 • ispitivanja radne opreme
 • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • ispitivanja u radnom okolišu:ispitivanja fizikalnih čimbenika

Ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Republika Hrvatska; Ministarstvo unutarnjih poslova - BROJ:511-01-75-UP/I-532/5-06-1/8, Zagreb, 15. 05. 2006. g. Rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Imate dodatnih pitanja?

Naš tim će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaš upit!

Slažem se da se moji osobni podaci koriste u obradi poruke preko interneta
Svoju privolu u svakom trenutku možete povući.

Osobne podatke koje nam dajete na raspolaganje prikupljamo, obrađujemo ili koristimo kako bismo odgovorili na Vaše upite ili Vam osigurali ostvarivanje Vaših prava temeljem zakonskih propisa. Da bi Vaše osobne podatke mogli koristiti sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), treba nam Vaša privola. Kako koristimo Vaše osobne podatake prikupljene u porukama preko interneta saznajte više u Politika privatnosti na webu i korištenja kolačića

Slanje ...
Vasa e-mail poruka je poslana!
Scroll to top