Energoatest zaštita d.o.o.
Za ispitivanja, osposobljavanja, procjene i sanacije

Saznajte više
Energoatest logo

O nama

Energoatest zaštita d.o.o. je društvo registrirano za ispitivanja, osposobljavanja, sanacije, procjene i vještačenja. Područja djelovanja su zaštita na radu, zaštita od požara te akustička i tehnička ispitivanja. Društvo je osnovano 2004. godine u Zagrebu. Naš tim obavlja poslove na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali i na području cijele Hrvatske. Po potrebi, poslove obavljamo i u inozemstvu.

Naš Laboratorij za akustička ispitivanja je akreditiran od sredine 2010. godineprema hrvatskoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske Akreditacijske agencije. Godine 2018. opseg akreditiranih mjerenja je proširen i na područje ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija.

Početkom 2011. godine certificiran je sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 od strane Cro cert d.o.o. te ga naše društvo uspješno obnavlja i unaprijeđuje iz godine u godine.

Od svibnja 2013. godine posjedujemo tehnički nalaz od strane EX-Agencije za ispitivanje elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme te radimo na daljnjem usavršavanju naših stručnjaka.

Usluge

Zaštita na radu

Zaštita na radu
ISO i CroCert logo
 • izrada i ažuriranja Procjene rizika
 • izrada organizacije provedbe zaštite na radu u pisanom obliku
 • izrada pisanih uputa za osiguravanje provedbe procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje povjerenika radnika iz područja zaštite na radu
 • ispitivanje radne opreme i sredstava rada
 • ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša:
  • mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka)
  • osvijetljenost električnom rasvjetom
  • izloženost radnika buci
 • ugovorno vođenje poslova zaštite na radu, praćenjem stanja te pružanje stručne pomoći
 • obavljanje unutarnjih nadzora iz područja zaštite na radu kod naručitelja
 • izrada uputa, izvješća i dokumentacije za provedbu zaštite na radu

Zaštita od požara

Zaštita od požara
 • osposobljavanje pučanstva iz područja zaštite od požara
 • ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara
 • ispitivanje ispravnosti gromobrana
 • ispitivanje detekcije zapaljivih plinova
 • izrada procjene ugroženosti od požara
 • izrada planova evakuacije i spašavanja
 • izrada pravilnika zaštite od požara
ISO i CroCert log

Zaštita od buke

Zaštita od buke

Mjerenje buke i zvučne izolacije provodimo sukladno važećim Propisima RH i europskim normama iz područja zaštite od buke:

 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07)
 • HRN ISO 1996-1 / 2016 Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja
 • HRN ISO 1996-2 / 2017 Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina buke okoliša
 • HRN EN ISO 16283-1 / 2014:A1 2018 Akustika: Terensko mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrada: 1. dio – Zračna zvučna izolacija
 • HRN EN ISO 16283-2 / 2020 Akustika: Terensko mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrada: 2. dio – Udarna zvučna izolacija

Za mjerenja koristimo kvalitetne mjerne uređaje renomiranih svjetskih i domaćeg proizvođača (Bruel & Kjaer, NEUTRIK INSTRUMENTS, YAMAHA, KIMO, FRAN d.o.o.).

Laboratorij za akustiku je akreditiran za provedbu mjerenja od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije sukladno normi HRN EN ISO IEC 17025:2017.

Tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja
ISO i CroCert logo

Ispitivanje električnih instalacija (uključivo u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom).

 • ispitivanje indirektnog napona dodira (impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)
 • ispitivanje otpora izolacije električne instalacije
 • ispitivanje protupanične rasvjete
 • ispitivanje otpora uzemljenja
 • ispitivanje statičkog elektriciteta
 • ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
 • ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • ispitivanje gromobranske instalacije

Ostalo:

 • ispitivanje učinkovitosti ventilacije

Zašto odabrati nas?

Ovlaštenja

Obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Republika Hrvatska; Ministarstvo unutarnjih poslova - BROJ:511-01-75-UP/I-532/4-06-1/8, Zagreb, 15. 05. 2006. g. Rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

Obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja

Republika Hrvatska; Ministarstvo zdravlja - KLASA: UP/I–540–01/16–03/01, URBROJ: 534–07–1–1-1/2–16–04, Zagreb, 15. ožujka 2016. Rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja

Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva

Republika Hrvatska; Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za vatrogastvo - KLASA:UP/I-034-02/06-01/01, URBROJ: 543-01-06-02-06-2, Zagreb, 17. 01. 2006. g. Rješenje kojim se tvrtki odobrava obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Republika Hrvatska; Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom - TEHNIČKI NALAZ: KLASA 214-12/20-03/16. URBROJ 511-01-350-20-2, Zagreb, 11. 03. 2020. g. Tehnički nalaz kojim se potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, za aktivnost ispitivanja električnih instalacija.

Obavljanje poslova zaštite na radu

Republika Hrvatska; Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - KLASA: UP/ I-115-01/15-04/ 03, URBROJ: 524-03-02-01/2-15-2, Zagreb, 23. 01. 2015. g. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

 • izrada procjene rizika
 • osposobljavanja za rad na siguran način
 • ispitivanja radne opreme
 • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • ispitivanja u radnom okolišu:ispitivanja fizikalnih čimbenika

Ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Republika Hrvatska; Ministarstvo unutarnjih poslova - BROJ:511-01-75-UP/I-532/5-06-1/8, Zagreb, 15. 05. 2006. g. Rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Imate dodatnih pitanja?

Naš tim će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaš upit!

Slanje ...
Vasa e-mail poruka je poslana!
Scroll to top