Ovlaštenja

1. Republika Hrvatska; Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

KLASA: UP/ I-115-01/15-04/ 03

URBROJ: 524-03-02-01/2-15-2

Zagreb, 23. 01. 2015. g.

rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

  • izrada procjene rizika
  • osposobljavanja za rad na siguran način
  • ispitivanja radne opreme
  • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
  • ispitivanja u radnom okolišu:ispitivanja fizikalnih čimbenika

2. Republika Hrvatska; Ministarstvo unutarnjih poslova

BROJ:511-01-75-UP/I-532/4-06-1/8

Zagreb, 15. 05. 2006. g.

rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

3. Republika Hrvatska; Ministarstvo unutarnjih poslova

BROJ:511-01-75-UP/I-532/5-06-1/8

Zagreb, 15. 05. 2006. g.

rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

4. Republika Hrvatska; Ministarstvo zdravlja

KLASA: UP/I–540–01/16–03/01

URBROJ: 534–07–1–1-1/2–16–04

Zagreb, 15. ožujka 2016.

rješenje kojim se tvrtka ovlašćuje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja

5. Republika Hrvatska; Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za vatrogastvo

KLASA:UP/I-034-02/06-01/01

URBROJ: 543-01-06-02-06-2

Zagreb, 17. 01. 2006. g.

rješenje kojim se tvrtki odobrava obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

6. Republika Hrvatska; Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

TEHNIČKI NALAZ: TN-IN 16/11/267

Zagreb, 22. 08. 2016. g.

tehnički nalaz kojim se potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, za aktivnost ispitivanja električnih instalacija.